”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”

Публикувана на: 2016-08-25

Прикачени файлове: 0

Спечелен  проект

 ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”

 

                   На 24.08.2016 г. кметът на община Гурково Иван Иванов подписа договор за безвъзмездно финансиране  с Изпълнителния директор на  Агенцията за социално подпомагане – гр. София за проект BG05FMOP001- 3.002-0083-С01  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

         Проектът ще стартира на 01.10.2016 г. и включва целева група от 35 лица, които  отговарят на следните условия  :

            1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

            2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;

            3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за  осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

            4. Скитащи и бездомни деца и лица;

            5. Лица от уязвими групи –граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

            Обяда  ще се приготвя  от екипа на Домашен социален патронаж – Гурково и ще се доставя по домовете на потребителите.

 

МИ

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ