Проведена групова супервизия на персонала предоставящ услуги за социално включване

Публикувана на: 2016-09-30

Прикачени файлове: 0

На 30.09.2016 г. сградата на Кметство Паничерево, с. Паничерево, общ. Гурково в изпълнение на дейност 9: Консултира и супервизия на персонала предоставящ социалните и здравни услуги” се проведе групова супервизия на преките доставчици на социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”в с. Паничерево по проект:   BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, бюджетна линия BG05M9OP001-2.002“ по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ.

 

Екип за управление на проекта

 

 

 

 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------
Проект № BG05M9OP001-2.002-0192-C001„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Гурково” финансиран от Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ