Отчет за напредък по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2016-12-23

Прикачени файлове: 0

Отчет за напредък по

проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково

Осъществяваният в община Гурково проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково, по схeма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  отчита етапа от своята реализация от месец март до месец декември 2016 г.

Налице е предоставяне на комплексни услуги, които отговарят на реалните нужди на хората от рисковите групи, осигурявани при спазване на най-добрия интерес на потребителите чрез индивидуализиране на оценката за състоянието им и на грижата за тях. Основна цел на екипа по организация и управление на проекта е постоянно да се оптимизира качеството на предоставяните услуги, като се прилага интегриран подход при решаването на проблемите на хората от целевите групи, а и като се повишава опитността за работа на доставчиците на услугите в рискова и стресова среда, както и тяхното умение да общуват екипно по професионални проблеми.

Към отчетния период комплексни услуги за социално включване ползват 65 потребители от гр. Гурково, с. Паничерево, с. Конаре, с. Пчелиново и с. Димовци.

Предвижда се през месец февруари 2017 г. да стартира прием на документи за ползване на комплексни услуги за социално включване и длъжностите „Личен асистент” и „Домашен асистент”.

Екипът по организация и управление на проекта подготвя в срок и с високо качество отчетните си документи пред Управляващия орган – Министерството на труда и социалната политика и съдейства на негови експерти да осъществяват своята мониторингова дейност.

 

Изготвил: Доника Куртева- технически сътрудник по проекта

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ