О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на кандидат- потребители за комплексни услуги за социално включване в домашна среда

Публикувана на: 2017-02-06

Прикачени файлове: 1

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на кандидат- потребители за комплексни услуги

за социално включване в домашна среда

 

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0192-C001 по проект „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по процедура „Независим живот”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Гурково уведомява жители на Общината, че набира желаещи да ползват услуги за социално включване  в домашна среда.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

  1. Хора и деца с различни увреждания
  2. Самотно живеещи хора в невъзможност за самообслужване.

Начална дата на стартиране предоставянето на услугите – след премината процедура на подбор, а крайната дата за предоставяне на комплексната услуга за социално включване е до 30.11.2017 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление (по образец);

2. Документ за самоличност на лицето и на законния му представител  (копие);

3.Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие):

-  експертно решение на ТЕЛК;

-  протокол на ЛКК;

-  други медицински документи;

4. Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата (при невъзможност за предоставяне на копие на амбулаторния картон, копие на здравната книжка на кандидат-потребителя, с пълни и подробно изписани данни на лични лекар, адрес и телефон за връзка при необходимост);

5. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);

6.Удостоверение за настойничество/попечителство (копие)- ако е приложимо;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат- потребителите

могат да се получат:

  • в сградата на Общинска администрация- Гурково,  етаж 2, стая 12;
  • от кметовете и кметските наместници на с. Паничерево, с. Конаре с. Димовци,

 с. Пчелиново и с. Лява река;

  • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Гурково –

http://www.obshtina-gurkovo.com/ в раздел  „Проекти и програми”.  

 

Документите за кандидатстване се подават в сградата на общинска администрация- Гурково, ет. 2, стая 12.

Краен срок за подаване на заявленията за  подбор на потребители – 17.02.2017 г.

 

За повече информация: Марияна Маринова- Ръководител на проекта,

гр.Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” 3,  ет. 2, стая 12

/сградата на Община Гурково/,телефон за връзка 04331 /2040, 

e-mail: gurkovo_obs_2020@mail.bg

 

 

----------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------

Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ