СПИСЪК На класираните кандидати за „Личен асистент“ по проект: Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2017-03-24

Прикачени файлове: 1

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване
228.03 Kb
24.03.2017

МЕНЮ