СПИСЪК на потребителите на услугата, с които ще се сключат договори за предоставяне на комплексни услуги за социлно включване по Проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с р

МЕНЮ