ПОКАНА ЗА Установяване на Местно партньорство

Публикувана на: 2015-07-31

Прикачени файлове: 0

ПОКАНА ЗА Установяване на Местно партньорство

Уважаеми съграждани,
Уважаеми представители на неправителствения сектор,
Уважаеми представители на бизнеса,

Общини Мъглиж, Гурково и Казанлък имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята за създаване на Местна инициативна група и подготовка на проект и кандидатстване по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Целта на срещата е да се учреди местно партньорство между общините, НПО сектора и бизнеса, и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР 2014-2020 г.

Срещата ще се проведе на 10.08.2015 г. от 16:00 часа в заседателната зала на община Мъглиж, пл. “Трети март” 32 при следния дневен ред:

  1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие”;
  2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на общините и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието на местната икономика;
  3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., относно създаване на МИГ.

Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.

Документи и файлове

МЕНЮ