Проведена групова супервизия на персонала предоставящ услуги за социално включване

Публикувана на: 2017-07-28

Прикачени файлове: 0

През месец юли в сградата на кметство Конаре, община Гурково се проведе групова супервизия на преките доставчици на социалните услуги по BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, бюджетна линия BG05M9OP001-2.002“ по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ. В груповата супервизия участваха 3 лични асистента и 4 домашни помощника.

Екип за управление на проекта

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект № BG05M9OP001-2.002-0192-C001„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Гурково” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ