Проведени индивидуална и групова супервизия на персонала предоставящ услуги за социално включване

Публикувана на: 2017-08-31

Прикачени файлове: 0

През месец август в сградата на общинска администрация- Гурково, се проведоха една индивидуална и една групова супервизия на преките доставчици на социалните услуги по BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различнивидове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, бюджетна линия BG05M9OP001-2.002“ по сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ. Индивидуалната супервиция бе проведена на 08.08.2017 г. на един домашен помощник, а груповата на 31.08.2017 г. на 4 лични асиситента и 7 домашни помощника.

Екип за управление на проекта

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект № BG05M9OP001-2.002-0192-C001„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Гурково” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ