Отчет за напредък по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2017-04-28

Прикачени файлове: 0

Отчет за напредък по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Продължава изпълнението на проектните дейности по проект: "BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", съфинсиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През месец април 2017 год. са подписани нови 6 договора за предоставяне на комплексни услуги за социално включване по проекта.

Извършено е въвеждащо и надграждащо обучение на общо 4 лица, които ще бъдат назначени като преки доставчици на социални услуги в домашна среда.

Екипа за управление на проекта ежемесечно посещава домовете на потребителите на комплексните услуги с цел извършване на вътрешен мониторинг. При посещенията пред екипа на проекта потребителите заявяват своята висока удовлетвореност от ползването на почасовте услуги.

Изготвил: Доника Куртева- технически сътрудник по проекта

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект № BG05M9OP001-2.002-0192-C001„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Гурково”финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ