Отчет за напредък по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Публикувана на: 2017-05-31

Прикачени файлове: 0

Отчет за напредък по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”

Във връзка с изпъление на проектните дейности по проект: BG05M9OP001-2.002-0192-C001 „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.", съфинсиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, са сключени нови 5 договора за предосатвяне на комплексните услуги предвидени в проекта, както и 4 трудови договора с преки доставчици на социални услуги.

Бяха закупени и раздадени санитарни маски и ръкавици, в подкета на персонал предосатвящ комплексните услуги за социално включване в домашна среда.

Изготвил: Доника Куртева- технически сътрудник по проекта

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект № BG05M9OP001-2.002-0192-C001„Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Гурково”финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ