Агенцията за социално подпомагане ще обезпечи предоставянето на социалните услуги на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Публикувана на: 2018-01-22

Прикачени файлове: 0

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Агенцията за социално подпомагане ще обезпечи предоставянето на социалните услуги на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С прилагане на тази мярка се цели оказване на подкрепа на общините в осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда и гарантиране на грижа за лицата от целевите групи.

Припомняме, че от 01.02.2016 г. Община Гурково  е бенефициент по проект „Предоставяне на комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково“. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор BG05М9ОР001-2.002.0192-С001, по процедура на директно предоставяне BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за Община Гурково е 433 190,60 лв.

Срокът за реализация на дейностите по проекта, съгласно подписания договор е 22 месеца и удължен на 23 месеца (01.02.2016 г. – 31.12.2017 г.). Потребителите получават услуги в домашна среда за период от 22 месеца - от 24.03.2016 г. до 31.12.2017 г. Целевите групи по проекта са лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват.

Към 18.01.2018 г. в изпълнение на ПМС №322/2017 г. социалната услуга „домашен помощник”се предоставя на 39 потребители, а социалната услуга „личен асистент” на 22 потребители на територията на община Гурково. Доставчиците на социалната услуга „личен асистент” са 15 на брой, а на „домашен помощник” – 17.

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ