ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ

Публикувана на: 2018-01-31

Прикачени файлове: 2

ОБЩИНА ГУРКОВО в качеството си на доставчик на социални услуги в домашна среда „Личен асистент” и  „Домашен помощник”

 1. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” В ОБЩИНА ГУРКОВО:

 

След подаване на заявленията ще се извършва оценка на потребностите на кандидат-потребителите и ще бъдат включени в списъка на резервните кандидати. Ползването на услугите ще се извършва приоритетно съгласно класирането им според оценката на потребностите.

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ могат да кандидатстват:

 • Хора с увреждания с ограничение или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничение или невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни хора.

Необходими документи за кандидат-потребители:

 • Заявление - по образец;
 • Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка)
 • Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие), епикризи или други медицински документи;
 • Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);
 • Пълномощно (свободен текст), за лице. което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

 

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи от 01.02.2018 г. до 20.02.2018 г. включително в сградата на Общинска администрация Гурково, бул. „Ал. Батенберг” №3, стая №12

Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Ценово. За допълнителна информация -0887148455.

II. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 1.  „Домашен помощник“
 2. „Личен асистент“

Кандидатите ще бъдат включени в списъка на резервните кандидати.

Кратко описание на длъжността „Домашен помощник“/„Личен асистент“:

предоставяне на почасови услуги за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности на лица с трайни увреждания /вкл. деца/ и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Място на работа на „Домашен помощник“ и „Личен асистент“: домовете на потребителите на социални услуги, за които полагат грижи:

Изисквания към кандидатите на длъжностите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“:

-            Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране или лица работещи по срочен трудов договор, които към момента на назначаването ще бъдат безработни;

-            Минимална степен на образование - завършен VI клас;

 • Това изискване не важи за тези кандидати, които имат професионален опил като: Домашен помощник, Домашен санитар, Личен асистент и Социален асистент.

-            Мотивация за извършване на социална работа;

-            Комуникация при осъществяване на обслужващи дейности;

-            Отговорност и съзнателност при изпълнение на този вид дейност;

-            Оказване на помощ за преодоляване на трудности.

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

üЗаявление за кандидатстване по образец;

üДокумент за самоличност /за справка/:

üАвтобиография;

üЗа кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проекти - копие на удостоверение/сертификат или декларация - свободен текст, с описание на завършения обучителен курс:

üДиплома/документ за завършено образование /копие/;

üСлужебно бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;

üСлужебна бележка от дирекция ..Бюро по труда“

Начин на провеждане на подбора: Интервю - Провеждане на събеседване с кандидатите и оценка на професионалната пригодност;

Място и срок на подаване на документите: Документи следва да се подават от 01.02.2018 г. до 20.02.2018 г., включително в сградата на Общинска администрация Гурково, бул. „Ал. Батенберг” №3, стая №12. Отговорният специалист от общинска администрация следва да запознае кандидатите с длъжностните характеристики.

Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Гурково. За допълнителна информация - 0887148455.

Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Гурково и информационното табло до сградата на Общинска администрация - Гурково.

 

ИВАН ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

 

Документи и файлове

МЕНЮ